ايران صاحب هولوکاست شد

Thursday, December 17, 2009

محمود احمدي‌نژاد از آغاز نخستين دوره رياست جمهوري خود ماجراي هولوکاست را با وجود آن که ترديد و پرسشگري درباره‌ي آن ممنوع بود افسانه خواند و اکنون خود برآمده از انتخاباتي است که به مانند هولوکاست هرگونه ترديد و تشکيک در آن را جرم مي‌داند.
دهمين دوره از انتخابات رياست جمهوري ايران که محمود احمدي‌نژاد به عنوان برنده آن اعلام شد به مدت شش ماه است که با اعتراض جدي ميليون‌ها نفر از مردم ايران و ديگر رقباي انتخاباتي وي مواجه است و از آن به عنوان کودتا و تقلبي آشکار ياد مي‌شود. با اين همه حاکميت و دولت ايران با انتخابات دهم و سرکوب‌هاي پس از آن که در رأس آن‌ها قتل و تجاوز به معترضان و زندانيان مطرح است همچون موضوع هولوکاست برخورد مي‌کند که هرگونه پرسشگري و ترديدي درباره‌ي آن ممنوع و جرم اعلام شده است.
محمود احمدي‌نژاد در چهار سال گذشته حق افسانه خواندن ماجراي هولوکاست را در حالي براي خود محفوظ مي‌داند که نه با اين ماجراي تاريخي هم‌عصر بوده و نه حتي در پيرامون جغرافياي اين رخداد تاريخي زيسته است و از اين رويداد نيز امکان استخراج داده‌هاي تازه‌اي غير از آن چه تاريخ در اختيار ما قرار مي دهد وجود ندارد. اما انتخابات ايران موضوعي است که مردم و ديگر مقامات ايراني معترض به آن بنابر داده‌هايي از جمله نظرسنجي‌هاي پيش از انتخابات، حجم بالاي استقبال مردم از نامزدهايي چون ميرحسين موسوي و مهدي کروبي و رفتار طيف منتسب به احمدي‌نژاد در انتخابات و پس از انتخابات به صحت آن باور ندارند.
اساس باور به تقلب در انتخابات دهم را مطالعه و مشاهده مردم شکل مي‌دهد و نيروهاي امنيتي در حالي از هرگونه پرسشگري درباره هولوکاست انتخابات، سرکوب، شکنجه و تجاوز ممانعت به عمل مي‌آورند که معترضان و منتقدان آن يا در زندان‌ها به سر مي‌برند، يا به دنبال تعقيب قضايي از کشور گريخته‌اند، يا تحت شکنجه و فشار شديد به سکوت تن داده‌اند و يا هيچ فضايي در داخل کشور براي طرح اعتراض خود نمي‌يابند.
محمود احمدي‌نژاد که تاکنون در بسياري از نشست‌هاي خبري خارج از کشور در جمع خبرنگاران خارجي کشتار يهوديان در ماجراي هولوکاست را افسانه مي‌خواند از آغاز سرکوب‌ها و کشتار مردم ايران پس از انتخابات دهم موضوع کشته شدن ندا آقاسلطان، ترانه موسوي و ده‌ها تن از مردان و زنان معترض به دست نيروهاي امنيتي و لباس شخصي را نيز منکر شده است. معترضان زنده‌ي انتخابات و آسيب‌ديدگان سرکوب‌هاي پس از انتخابات امکان طرح اعتراض‌هاي خود را بدون وحشت از بازداشت و شکنجه ندارند و حتي اعضاي کميته‌اي که براي رسيدگي به وضعيت قربانيان پس از انتخابات تشکيل شده بود به حبس و بند کشيده شدند.
امروز محمود احمدي‌نژاد در کشور دانمارک قرار است در مقابل خبرنگاراني قرار گيرد که قطعا درباره‌ي انتخابات و سرکوب‌هاي پس از از وي خواهند پرسيد. شايد يکي از پرسش‌هايي که مي‌تواند محمود احمدي‌نژاد را در مقابل خويش قرار دهد و به بن‌بستي که خود ساخته بکشاند همين پرسش باشد که آيا اکنون بايد پذيرفت انتخابات دهم ايران و سرکوب‌هاي پس از آن به هولوکاست تبديل شده است يا خير؟ آيا ايران هم صاحب هولوکاست شده است؟
از اين پس خبرنگاراني که به مدت چهار سال اظهارات محمود احمدي‌نژاد را درباره افسانه بودن هولوکاست مي‌نوشتند مي‌توانند از اين پس درباره‌ي هولوکاستي تازه‌تر يعني هولوکاست انتخاباتي محمود احمدي‌نژاد از وي جويا شوند.
26 آذر 1388

Balatarin Donbaleh Mohandes Delicious Digg Stumbleupon Furl Friendfeed Twitter Facebook Greader Addthis to other Subscribe to Feed