نجات دهنده

Thursday, October 04, 2007


اگر زنی را نیافته‌ای که با رفتنش
                                 نابود شوی
تمام زندگی‌ات را باخته‌ای

این را
منی می‌گویم
                 که روزهایم را زنی برده است جایی دور
پیچیده دور گیسوانش
آویخته بر گردن
سنجاق کرده روی سینه
یا ریخته پای گلدان‌هاش
باقی را هم گذاشته توی کمد
                                  برای روز مبادا.

12 مهر 1386- تهران

Balatarin Donbaleh Mohandes Delicious Digg Stumbleupon Furl Friendfeed Twitter Facebook Greader Addthis to other Subscribe to Feed